Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö:
Ilona Maunuaho, info@hellinterveyspalvelut.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste


Hellin Terveyspalvelut käsittelee henkilötietoja tuottaessaan palveluita itsemaksaville terveyden- ja
sairaanhoidon sekä kotihoidon palveluita käyttävälle asiakkaalle ja Keski-Suomen hyvinvointialueen
palveluseteleitä käyttäville asiakkaille sosiaalipalvelun avopalveluina. Käsittely voi perustua myös Hellin
Terveyspalvelut ja henkilön väliseen sopimukseen palvelun tuottamisesta tai henkilön antamaan
suostumukseen tietojensa käsittelystä. Hellin Terveyspalvelut käsittelee kunkin palvelun osalta vain ne
henkilötiedot, jotka palvelun tuottamisen kannalta on tarpeen.


Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja laskutuksen hoitamiseksi. Hellin Terveyspalvelut luovuttaa
henkilötietoja vain niille tahoille, joiden tulee kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan saada
tietoa tietyn viranomaistehtävän tai muun tehtävän suorittamiseksi.


Sairaanhoito- ja terveydenhoitopalveluiden osalta henkilö- ja terveystietoja kirjataan ja käsitellään lakien
22.4.1999/523 (Henkilötietolaki), 17.8.1992/785 (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) sekä asetuksen
298/2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) velvoittamana potilasasiakirjoihin.
Hellin Terveyspalvelut ei luovuta henkilötietoja kaupallisiin tarkoituksiin.


1. Henkilötietorekistereiden tietosisältö


Hellin Terveyspalvelut käsittelee vain niitä henkilötietoja, joita kunkin palvelun tai tietotarpeen osalta
kulloinkin on tarpeen. Rekisteri pitää sisällään seuraavanlaisia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Yhteystiedot: Osoite, puhelinnumero, mahdollisen edunvalvojan tai muun asioita hoitavan henkilön
yhteystiedot
– Syntymäaika
– Terveystiedot: Hoidon kannalta oleelliset terveystiedot. Asiakas vastaa luovuttamiensa tietojen
oikeellisuudesta.
– Muut tiedot: Asiakkaan varaama palvelu
– Palvelu- tai hoitosuunnitelma


2. Rekisterin säännönmukaiset tiedonlähteet


Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, pääsääntöisesti asiakkaalta saaduista
tiedoista. Tietoja saadaan myös palvelun kustannuksista vastaavilta tahoilta tai lähettävältä taholta (esim.
palveluseteleiden myöntäjä) tai palvelun tilaajalta, esim. omaiset. Tietoa saadaan myös asiakassuhteen
aikana tuotettujen palveluiden perusteella.
Palvelusetelitoiminnassa on käytössä Palse.fi-portaali. Palse-portaalista ilmenee asiakkaan nimi ja
yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) palvelupäätöksen aktivoinnin jälkeen. Portaaliin kirjataan käynnin
päivämäärä, kesto ja hinta. Omaishoidon asiakkaista kirjataan palvelupalaute vähintään kolmen kuukauden
välein. Palse.fi-portaalin rekisterinpitäjä on Keski-Suomen hyvinvointialue.


3. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto kolmansiin maihin, tai
kansanvälisille järjestöille

 

Hellin Terveyspalvelut ei luovuta henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Tietoja
luovutetaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella ja lakien 22.4.1999/523 (Henkilötietolaki), 17.8.1992/785
(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) sekä asetuksen 298/2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
potilasasiakirjoista) mukaisesti asiakkaan hoidon ja terveyden vaatimalla tavalla häntä hoitavalle taholle.
Tietoja luovutetaan niille kustannuksista vastaaville tai lähettäville tahoille, joille Hellin Terveyspalvelut on
raportointivelvollinen.

 

4. Henkilötietojen säilytysaika


Hellin Terveyspalvelut säilyttää henkilötiedot vain sen ajan, kun se on kyseisen palveluntuottamisen
kannalta tarpeen, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö ei ohjaa toisin.

 

5. Henkilötietojen suojauksen periaatteet


Hellin Terveyspalveluiden asiakasrekisteri on manuaalinen. Kaikki henkilötietoja sisältävät asiakaspaperit
säilytetään lukollisessa kaapissa, lukituissa tiloissa. Manuaaliseen asiakasrekisteriin pääsy on ainoastaan
rekisterinpitäjällä. Hellin Terveyspalvelun yhteistyökumppanit saavat tiedot vain tehtävän hoitamisen
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt sitoutuvat noudattamaan työssään
tietosuojaohjeistuksia ja tietosuoja-asetusta.
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Hellin
Terveyspalveluiden työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai
yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen
tietosuojavaatimus. Tiedot kerätään asiakastietorekisteriin. Rekisteriä käyttävä verkkopalvelu on suojattu
salasanoilla ja tietoliikenteen salauksella. Tietokanta on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin
keinoin. Palvelimet sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa. joka on palomuurein, salasanoin ja muilla
asianmukaisilla keinoilla suojattuja.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin


Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä kohtuullisessa ajassa (yksi kuukausi) vahvistus siitä, että
häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään,
oikeus saada pääsy henkilötietoihin, sekä artikla 15 mukaisesti saada tieto. Rekisterinpitäjän on
toimitettava tieto käsiteltävistä henkilötiedoista maksutta. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä tai
tietoja usein, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä
muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.


Oikeus tietojen oikaisemiseen


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Hellin Terveyspalvelut oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Hellin Terveyspalveluita poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot
ilman aiheetonta viivytystä, mikäli tiedot koskevat sellaista henkilötietoa, jolla ei ole lakisääteistä perustetta
säilytykselle. Henkilötietoja ei poisteta, mikäli sen käsittelyyn on edelleen peruste artikla 17 kohta 2.
mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyn oikeus siirtää henkilötietonsa


Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
mikäli henkilö on itse antanut henkilötietonsa suostumuksen perusteella ja mikäli kyseistä henkilötietoa on
käsitelty automaattisesti.


Rekisteröidyn oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta


Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden
oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman
aiheetonta viivytystä.


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä


Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksen EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (artikla 21) mukaisessa tilanteessa. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se
erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Hellin Terveyspalvelut voi kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa säädetyin perustein.

40420 Jyskä
info@hellinterveyspalvelut.fi
045 787 15090

Verkkolaskuosoite 003716608336
Välittäjätunnus OKOYFIHH
Tietosuojaseloste